Наукова діяльність дендропарку «Олександрія»

Дендропарк «Олександрія» є науковою установою Національної академії наук України з правами юридичної особи. У своїй діяльності він підпорядкований Президії НАН України.

Наукова діяльність дендропарку з 1953 р. координується Вченою радою ботанічного саду ім. М.М. Гришка (м. Київ) та радою ботанічних садів та дендропарків України.

Науковий підрозділ дендропарку складається з 1 відділу та лабораторії:

•  Відділ збагачення дендрофлори;

•  Лабораторія насінництва та первинного випробування інтродукованих рослин.

Основними напрямками наукових досліджень є:

•  вирішення теоретичних і практичних питань інтродукції та акліматизації рослин;

•  розробка наукових основ охорони рослинного світу, особливо рідкісних видів та таких, що перебувають під загрозою зникнення;

•  вивчення способів вирощування, розмноження, селекції і впровадження декоративних, лікарських, харчових, кормових та інших цінних рослин;

•  розробка методів захисту інтродукованих рослин від шкідників і хвороб;

•  вивчення генетичних і фізіолого-біохімічних аспектів стійкості до техногенного забруднення навколишнього природного середовища;

•  створення бази даних для ЕОМ про колекційні фонди рослин, рідкісні рослини регіону, комп’ютеризація інших досліджень;

•  проведення в насадженнях дендропарку посадок дерев, ландшафтних рубок та рубок догляду (освітлення, прочистка, проріджування) з метою оптимізації історичних паркових ландшафтів.

•  дослідження літературних та іконографічних джерел щодо історичного минулого парку „Олександрія”, розробка проектів відновлення історичних ландшафтних композицій.


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Дендрологічний парк “Олександрія” НАН України (далі Дендропарк) створено згідно з розпорядженням Ради Міністрів СРСР № 4786-Р від 10.04.1946 року.
 2. Дендропарк є державною неприбутковою науковою установою з правами юридичної особи, яка перебуває у відданні Президії НАН України та входить до складу Відділення загальної біології НАН України. Дендропарк у своїй діяльності керується законодавством України, Статутом НАН України, „Основними принципами організації діяльності науково-дослідного інституту НАН України” затвердженого постановою Президії НАН України від 25.06.02 № 159, нормативними актами НАН України, Положенням про дендропарк та цим Статутом.
 3. У використанні форм організації та оплати праці співробітників, вступі до спілок, асоціацій та інших формах спільної діяльності з організаціями і підприємствами, встановленні прямих науково-технічних зв’язків з підприємствами та установами зарубіжних країн, кадрових та інших питаннях, за винятком тих, які діючим законодавством і Статутом відведені до відання інших органів, Дендропарк є самостійним господарюючим статутним суб’єктом, який здійснює науково-дослідну та виробничу діяльність, має круглу печатку із своїм найменуванням, штампи, самостійний баланс, реєстраційний та інші рахунки (у тому числі валютні) в органах Державного казначейства України, веде діловодство та бухгалтерський облік.
 4. Економічну основу діяльності дендропарку становить бюджетне фінансування науково-дослідних робіт, цільове фінансування наукових і науково-технічних програм, проектів тем та ініціативних розробок, кошти від госпдоговірних робіт та економічної в тому числі зовнішньоекономічної діяльності за профілем установи та інші надходження коштів не заборонені чинним законодавством.

Дендропарк користується на правах оперативного управління основними фондами та обіговими коштами, іншим майном на умовах безстрокового користування без права зміни його форми загальнодержавної власності.

 1. Місце знаходження Дендропарку:

Державний дендрологічний парк “Олександрія” НАН України,

09113, Україна, Київська обл., м. Біла Церква — 13.

 

ІІ. НАУКОВА, НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА

ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

ДЕНДРОПАРКУ “ОЛЕКСАНДРІЯ” НАН УКРАЇНИ

 

 1. Головним завданням Дендропарку є здійснення фундаментальних і прикладних досліджень з метою одержання нових наукових знань, збереження, відновлення та подальший розвиток дендропарку.

З цією метою дендропарк:

•  Розробляє за участю наукового колективу основні напрями досліджень, враховуючи рішення Президії НАН України, а також рекомендації наукових рад з проблем.

•  Складає, узгоджує і виконує плани науково-дослідницьких робіт, вирішує питання їхнього матеріально-технічного і фінансового забезпечення.

6.3.   Вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової дендрологічної науки та садово-паркового мистецтва, визначає можливості їх використання в умовах дендропарку та інших парках України. Бере участь в розробці і реалізації міжнародних програм і проектів.

•  Бере участь у конкурсах наукових робіт (проектів) і за результатами конкурсу надає необхідні ресурси та забезпечує виконання відповідних досліджень.

•  Проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки в тому числі міжнародні.

6.6. Здійснює інформаційну та видавничу діяльність, засновує наукові видання.

•  Проводить конкурси на заміщення вакантних посад завідуючих структурними підрозділами і наукових співробітників, атестує працівників дендропарку.

•  Здійснює підготовку наукових кадрів через навчання в аспірантурі, докторантурі, стажуванні в провідних наукових установах.

 1. Дендропарк забезпечує високу якість досліджень, систематичне нагромадження і узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу та соціальний захист працівників.
 2. Дендропарк “Олександрія” НАН України:

8.1. Самостійно розробляє і затверджує в установленому в НАН України порядку структуру і штатний розпис в межах наявних коштів.

8.2. Вирішує питання форм оплати праці згідно з чинним законодавством.

8.3. Преміює працівників відповідно до положення Дендропарку про преміювання, здійснює інші види стимулювання працівників дендропарку.

8.4. Укладає в установленому порядку угоди і договори про наукове та науково-технічне співробітництво з установами та організаціями, в тому числі зарубіжними й міжнародними, здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

8.5. У порядку, встановленому в НАН України вирішує питання про вступ до спілок, асоціацій та ведення інших форм спільної діяльності з організаціями й підприємствами, включно з закордонними,  якщо це не суперечить чинному законодавству.

8.6. Набуває майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності у встановленому законом порядку, в тому числі відповідно до угоди зі своїми науковими співробітниками і працівниками, котрі як автори є суб’єктами права на об’єкти інтелектуальної власності, які створені в дендропарку.

8.7.  Має право згідно з чинним законодавством реалізувати на внутрішньому і зовнішньому ринках об’єкти інтелектуальної власності, що йому належить, надавати науково-консультаційні послуги, здійснювати рекламні заходи.

8.8. З метою впровадження науково-технічних розробок у виробництво за дозволом Президії НАН України може виступати учасником господарських товариств і одержувати відповідні доходи від їхньої діяльності, а також використовує інші форми зв’язку науки з виробництвом.

 1. Дендропарк у відповідності зі своєю спеціалізацією здійснює:

•  збереження, відновлення та подальший розвиток дендропарку;

•  збагачення флори парку новими видами, формами та сортами рослин шляхом інтродукції;

•  планове виконання науково-дослідних робіт по розробці ландшафтних і екологічних основ відновлення та оптимізації насаджень дендропарку;

•  створення тематичних експозицій деревних, трав’янистих лікарських та інших рослин;

•  проведення обміну насіння з ботанічними установами України та зарубіжних країн;

•  культурно-просвітню роботу по поширенню ботанічних знань серед населення;

•  впровадження перспективних деревних та чагарникових інтродуцентів в озеленення населених пунктів Правобережного Лісостепу України;

•  впровадження нових сортів плодових дерев та кущів в практику садівництва серед населення та сільськогосподарських підприємств регіону;

•  розвиток сфери дозвілля на території дендропарку, створення куточків для відпочинку та надає платні послуги відвідувачам парку;

•  будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт основних фондів у відповідності з затвердженими планами, титульними списками та проектно-кошторисною документацією, забезпечує якнайшвидше введення в дію об’єктів та придбаного устаткування.

 1. Дендропарк:

10.1. Розпоряджається своїми фінансовими коштами, забезпечуючи максимальну економію у витраченні коштів і цільове їх використання.

10.2. Веде бухгалтерський облік, оперативний та статистичний облік, складає звітність по затверджених формах та подає її в установлені строки у відповідні організації.

10.3. Створює умови для високопродуктивної праці своїх працівників, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки і трудової дисципліни.

10.4. Здійснює всі необхідні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

10.5. Має право підтримувати прямі міжнародні контакти, обмінюватись делегаціями, проводити стажування наукових співробітників за кордоном, укладати відповідні угоди і договори на реалізацію наукових розробок і посадкового матеріалу (насіння, розсада, саджанці) а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.

10.6. Вирощує і реалізує:

•  насіння декоративних трав’янистих та деревних видів рослин;

•  розсаду овочевих і квітково-декоративних видів рослин;

•  посадковий матеріал деревних і чагарникових видів рослин.

10.7. Реалізує ділову деревину і дрова від проведення ландшафтної та санітарної рубок.

10.8 Реалізує надлишки матеріальних цінностей, що знаходяться в складі дендропарку в установленому законодавством порядку.

10.9. Виготовляє і реалізує товари народного споживання з матеріалів, які вирощуються в парку (віники, корзини, вінки та ін.)

 1. Перевірка діяльності Дендропарку здійснюється Відділенням загальної біології НАН України та у разі необхідності Президією НАН України в установленому порядку.

 

ІІІ. УПРАВЛІННЯ  ДЕНДРОЛОГІЧНИМ ПАРКОМ “ОЛЕКСАНДРІЯ” НАН УКРАЇНИ

 

 1. Управління дендропарком здійснюється на основі і в порядку, встановленому даним Статутом.

Дендропарк очолює директор, який призначається та звільняється за поданням Відділення загальної біології НАН України Президією НАН України і який несе відповідальність за діяльність установи.

Директор парку діє без довіреності від імені Дендропарку, представляє його в усіх установах, розпоряджається згідно з законом майном та коштами парку, укладає договори, видає доручення, відкриває та закриває в банках розрахункові та інші рахунки.

 1. Науково-виробнича рада дендропарку – вищий орган колегіального розгляду основних питань наукової та виробничої діяльності. Науково-виробнича рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, що визначається Статутом дендропарку. Головою науково-виробничої ради є за посадою директор, заступником голови – заступник директора дендропаркуз наукової роботи, секретарем – науковий працівник, обраний на засіданні ради.
 2. Не менше ніж три чверті складу науково-виробничої ради обирається зборами (конференцією) наукових працівників парку, а решта призначаються наказом директора з числа наукових працівників парку і провідних спеціалістів установи.
 3. Науково-виробнича рада дендропарку розглядає основні напрями наукової діяльності установи і рекомендує до затвердження їх у відділенні НАН України, а також розглядає питання, пов’язані із забезпеченням їх успішного розвитку, зокрема:

•  програми, проекти науково-дослідних робіт; стан реалізації наукових досліджень, підготовку наукових кадрів; проведення нарад, конференцій;

•  матеріально-технічне та фінансове забезпечення;

•  питання пов’язані з удосконаленням структури дендропарку;

•  річний звіт про наукову роботу;

•  питання науково-видавничої діяльності;

•  висування видатних наукових праць для присудження премій;

•  обрання наукових працівників за конкурсом;

•  порушення клопотань про присвоєння працівникам дендропарку вчених звань;

•  розгляд інших питань, передбачених статутом дендропарку;

 1. Права Дендропарку пов’язані з науковою, виробничою та господарською діяльністю, здійснюються його директором та іншими службовими особами дендропарку згідно з установленим розподілом обов’язків, а у випадках, що передбачені діючим законодавством за участю профспілкового комітету.
 2. Дендропарк:

а). розробляє кошторис доходів та видатків на відповідний рік, передбачаючи в них кошти, які забезпечують стовідсоткову виплату заробітної плати працівникам згідно штатного розпису, що в першу чергу включає обов’язкові виплати: посадові оклади (ставки заробітної плати), надбавки за стаж наукової роботи, доплати за наукові ступені і вчені звання, доплати до шкідливих умов праці. До обов’язкових виплат відносяться також грошова допомога при виході на наукову пенсію.

 1. Дендропарк встановлює згідно з діючим законодавством ціни і тарифи на окремі види робіт та послуг, ціни на саджанці та іншу продукцію, які не підлягають затвердженню органами вищого рівня.
 2. Дендропарк має право:

19.1. Списувати з балансів в установленому в НАН Україні порядку застаріле, зношене, непридатне для використання устаткування, транспортні засоби, інше майно, інвентар та інструменти у випадку, коли відновлення цього майна неможливе або економічно недоцільне і воно не підлягає реалізації.

19.2. За погодженням з Президією НАН України списувати зі своїх балансів:

•  нестачу цінностей поверх норми збитків, а також збитки від псування товарів, матеріалів та продукції у випадках, коли не виявлені конкретні винуватці;

•  борги з нестачі товарно-матеріальних цінностей, у стягненні яких відмовлено судом внаслідок необґрунтовано позову.

 1. Списання з балансу Дендропарку збитків, обумовлених п. 19.2. цього статуту, може здійснюватися лише після ретельної перевірки причин збитків, виявлення винних в цьому осіб і після прийняття необхідних заходів щодо стягнення з них втрачених у зв’язку із збитком сум.
 2. Дендропарк укладає з проектними установами договори на розробку проектно-кошторисної документації, затвердження якої проводиться в порядку, установленому Президією НАН України.
 3. Плани капітального ремонту та відповідні кошторисно-фінансові розрахунки затверджуються директором дендропарку. Роботи по ремонту та капітальному будівництву основних засобів здійснюються як господарським, так і підрядним способом.
 4. Дендропарк закуповує необхідні для наукової та господарської діяльності устаткування, сировину, матеріали, паливо та ін. матеріальні цінності по договорах постачання і прямих зв’язках.

Дендропарк має право на придбання матеріально-технічних цінностей у державних та приватних організаціях по укладених з ними договорах на продукцію, а також шляхом закупівлі на малооптових спеціалізованих базах та магазинах роздрібної торгівлі у порядку згідно з діючим законодавством.

 1. Дендропарк має право у відповідності з діючим законодавством придбати для проведення науково-дослідних робіт устаткування, прилади та лабораторне устаткування, як за рахунок власних коштів, так і за рахунок коштів, що виділяються НАН України з цією метою.
 2. Дендропарку надається право:

а).  визначати перелік професій робітників та робіт, що оплачуються по тарифних ставках, установлених для робітників, що зайняті на гарячих і важких роботах із шкідливими умовами праці, згідно з діючими типовими списками цих професій і робіт по галузях виробництва;

б). встановлювати показники та умови преміювання робітників;

в).встановлювати розряди, надавати розряди робітникам згідно з діючими  тарифно-кваліфікаційними довідниками. Тарифікація нових робітничих професій проводиться щодо характеристик аналогічних робіт, що визначені у довідниках;

г) встановлювати для наукових, інженерно-технічних працівників і службовців, враховуючи конкретні завдання, що стоять перед дендропарком, показники, умови та розміри преміювання;

д). встановлювати працівникам дендропарку тривалість відпусток відповідно до законодавства України;

е). дозволяти у випадку доцільності суміщення професій працівників з оплатою в установленому порядку.

ж). встановлювати за погодженням з профспілковим комітетом на базі галузевих норм перелік робіт та професій, що дають робітникам та службовцям право на безкоштовне отримання спецодягу, спецвзуття та запобіжних засобів, а також затверджувати в установленому порядку переліки робіт і професій, що дають робітникам, службовцям право на одержання спец. харчування та миючих засобів у зв’язку із шкідливими умовами праці;

з). затверджувати і змінювати функціональні обов’язки та посадові оклади наукових, інженерно-технічних працівників, службовців та допоміжного персоналу в межах фонду заробітної плати та згідно з чинним законодавством;

к). встановлювати для керівників, наукових співробітників надбавки до заробітної плати;

л). преміювати робітників згідно з діючим положенням про преміювання.

 1. Дендрологічний парк “Олександрія” НАН України, керуючись розрахунками та рекомендаціями планово-економічного відділу Президії НАН України має право встановлювати плату за відвідування парку, в’їзд на територію парку транспортних засобів, проводити платні екскурсії в музеї та по території парку, прокат інвентарю, харчування в кафе та інші платні послуги для відвідувачів.
 2. Дендропарк “Олександрія” НАН України з метою соціального захисту працівників парку, має право у відповідності з колективною угодою між адміністрацією і профспілковим комітетом надавати ряд пільг своїм співробітникам;

•  виділяти за помірну плату дрова, фрукти, ягоди та іншу продукцію власного виробництва;

•  надавати земельні ділянки під городи, згідно лімітів Обласного управління охорони природного навколишнього середовища.

 

VI. МАЙНО ТА КОШТИ

ДЕНДРОЛОГІЧНОГО ПАРКУ “ОЛЕКСАНДРІЯ”

НАН УКРАЇНИ 

 

 1. Все майно закріплене Президією НАН України, що є на балансі дендрологічного парку “Олександрія” НАН України, знаходиться у його оперативному управлінні. Дендропарк формує своє майно за рахунок асигнувань із бюджету, доходу одержаного від реалізації продукції власного виробництва, робіт та послуг, а також від інших видів господарської діяльності.

Доходи, одержані дендрологічним парком “Олександрія” НАН України використовуються на розвиток матеріально-технічної бази, проведення науково-прикладних досліджень, а також на інші цілі, визначені Статутом Дендропарку.

Дендропарк має право здійснювати відповідно до свого майна будь які дії, що не суперечать закону та порядку встановленому Президією НАН України. Він має право здавати в порядку визначеному НАН України майно в оренду. Дендропарк має також право безкоштовно передавати за рішенням НАН України з свого балансу на баланс іншої  установи НАН України  майно (устаткування та матеріали) без оподаткування.

 

V. СТРУКТУРА ПАРКУ “ОЛЕКСАНДРІЯ”

НАН УКРАЇНИ

 

 1. Директор Дендропарку організовує всю роботу дендропарку та несе повну відповідальність за його діяльність. Директор парку діє без довіреності від імені Дендропарку, представляє його у всіх установах, розпоряджається згідно з законом майном та коштами парку, укладає договори, видає довіреності.
 2. Заступник директора з наукової роботи, головний інженер та головний бухгалтер Дендропарку призначається та звільняється директором дендропарку.

Заступник директора та головний інженер в межах своєї компетенції діють від імені дендропарку, представляють його в інших організаціях, мають право здійснювати господарські операції. Компетенції головного інженера, заступника директора та інших керівників, робітників Дендропарку встановлюються директором дендропарку згідно з діючим законодавством та  відображаються у відповідних інструкціях.

 1. Адміністрація Дендропарку за погодженням з профспілковим комітетом встановлює правила внутрішнього розпорядку.

Дендропарк має наукові підрозділи:

•  Відділ збагачення дендрофлори.

•  Лабораторія насінництва та первинного випробування.

•  Лабораторія природної флори.

•  Лабораторія екології та захисту рослин.

Структурними підрозділами дендропарку є апарат управління, дільниця бухгалтерського обліку та звітності, ремонтно-реставраційна дільниця, дільниця механізації, канцелярія, музей та науково-виробничі дільниці.

32.Структура дендропарку розробляється дирекцією, розглядається науково-виробничою радою та затверджується директором дендропарку.

В дендропарку можуть створюватись творчі наукові колективи, які організовують на певний строк для розв’язання конкретних завдань.

 1. Структурні підрозділи діють за положенням затвердженим наказом директора дендропарку.
 2. Відносини дирекції з профспілковим комітетом регулюються чинним законодавством.

 

VI. ОСНОВНІ ТРУДОВІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

ПРАЦІВНИКІВ ДЕНДРОПАРКУ “ОЛЕКСАНДРІЯ” НАН УКРАЇНИ

 

 1. Працівники дендропарку реалізують право на працю шляхом укладання безстрокового трудового договору з адміністрацією дендропарку та трудового договору у формі контракту у випадках, передбачених законами України.

Умови оплати праці працівників, з якими укладається контракт, визначається угодою сторін, але розміри виплат не можуть бути меншими, ніж це визначено законами України для працівників, з якими укладаються безстрокові трудові договори.

 1. Заміщення посад завідуючих науковими відділами та лабораторіями, старших наукових і молодших наукових співробітників проводиться за конкурсом або за підсумками чергової атестації. Займати вказані посади можуть особи, які мають вчений ступінь доктора або кандидата наук відповідного профілю, а також особи, які навчаються в аспірантурі, або є здобувачами і працюють над узгодженою і затвердженою темою. Допускається тимчасове, строком до одного року, заміщення відповідної посади особою, яка зобов’язується за цей час захистити дисертацію, або визначитись з роботою над науковою темою.
 2. Кандидатура заступника директора з наукової роботи узгоджуються в вищестоящих наукових організаціях. Особи, які займають посади наукових співробітників за конкурсом затверджуються на відповідних посадах рішенням науково-виробничої ради.
 3. Звільнення з роботи працівників дендропарку з ініціативи адміністрації проводиться після отримання згоди профспілкового комітету, а наукового персоналу після розгляду питання на науково-виробничій раді.
 4. Всі працівники дендропарку зобов’язані добросовісно виконувати функціональні обов’язки, правила трудового розпорядку, не порушувати трудової дисципліни. Адміністрація дендропарку у випадку виробничої необхідності може доручати своїм працівникам роботу, яка не входить в їх функціональні обов’язки.
 5. Оплата праці працівників дендропарку “Олександрія” проводиться відповідно до тарифних розрядів посад, які вони займають та затвердженого штатного розпису. Адміністрація за погодженням з профспілковим комітетом щомісячно встановлює розмір премій і доплат по підсумках роботи за місяць, квартал, рік в межах коштів отриманих відповідними підрозділами за рахунок господарчої діяльності та згідно з положенням про преміювання.
 6. Працівники Дендропарку мають право на відпочинок відповідно до закону про обмеження робочого дня та робочого тижня і про щорічні оплачувані відпустки, право на здорові і безпечні умови праці. Основні особливості реалізації цих прав записуються у відповідних пунктах колективного договору, який укладають адміністрація і трудовий колектив.
 7. Працівники Дендропарку мають право об’єднуватись в професійні спілки та інші громадські організації. Адміністрація сприяє діяльності громадських організацій, якщо вона не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.
 8. Працівники Дендропарку мають право приймати участь в управлінні Дендропарком в межах встановлених Законом та даним Статутом. Вони можуть обиратись членами профспілкового комітету та відповідних комісій профспілкової організації, членами науково-виробничої ради, виступати і вносити пропозиції на загальних зборах, а також при підготовці і прийнятті колективного договору та угоди про охорону праці. Можуть усно і в письмовій формі висловлювати пропозиції про покращення роботи дендропарку і його підрозділів.
 9. Вирішення трудових спорів між працівником і адміністрацією Дендропарку проводиться в установленому Законом порядку.
 10. Працівники дендропарку мають право на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також в разі хвороби повної, або часткової непрацездатності, на матеріальну допомогу в разі необхідності в межах обумовлених колективним договором.
 11. Перевірка діяльності дендрологічного парку “Олександрія” НАН України та ревізія фінансово-господарської діяльності проводяться в установленому порядку.


 

1. Загальні положення

 

1.1. Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України (далі – дендропарк «Олександрія» НАН України) є державною бюджетною науковою установою, що заснована на державній власності  і перебуває у віданні НАН України.

1.2. Дендропарк «Олександрія» НАН України входить до складу природно-заповідного фонду України і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання.

1.3. Дендропарк «Олександрія» НАН України діє відповідно до Конституції України, законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України» та інших актів законодавства, Статуту Національної академії наук України, Основних принципів  організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України, Положення про дендропарк «Олександрія» НАН України та цього Статуту.

1.4. Дендропарк «Олександрія» НАН України був створений згідно з розпорядженням Ради Міністрів СРСР від 10.04.1946 № 4786-Р та є дендрологічним парком загальнодержавного значення.

          1.5. Дендропарк «Олександрія» НАН України є юридичною особою, має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, інші необхідні печатки та штампи, рахунки у національній валюті, відкриті відповідно до законодавства України, а також може мати товарний знак, який реєструється в установленому порядку, емблему, веде діловодство та бухгалтерський облік згідно із законодавством України.

Дендропарк «Олександрія» НАН України має право укладати угоди, набувати майнових та немайнових прав, нести відповідальність, бути позивачем і відповідачем у суді відповідно до законодавства.

          1.6. Дендропарк «Олександрія» НАН України має статус неприбуткової організації.

1.7.Дендропарк «Олександрія» НАН України був створений та діє з метою проведення наукових досліджень, спрямованих на отримання та використання нових знань з інтродукції рослин, дендрології, збереження генофонду рослин ex situ, паркобудівництва, екології та захисту рослин, доведення наукових знань до стадії практичного використання, підготовки висококваліфікованих наукових кадрів, задоволення соціальних, економічних і культурних потреб та інноваційного розвитку країни.

Для дендропарку «Олександрія» НАН України наукова та науково-технічна діяльність є основною.

1.8. Дендропарк «Олександрія» НАН України входить до складу Відділення загальної біології  НАН України.

1.9. Дендропарк «Олександрія» НАН України підлягає обов’язковій державній атестації в порядку, визначеному законодавством.

1.10. Дендропарк «Олександрія» НАН України не рідше одного разу на п’ять років звітує про свою наукову і науково-організаційну діяльність перед Відділенням загальної біології НАН України або Президією НАН України в разі потреби.

1.11. Місцезнаходження дендропарку «Олександрія» НАН України:

09113, Україна, Київська область м. Біла Церква-13

1.12. Повне найменування українською мовою – Державний дендрологічний парк «Олександрія» НАН України

Скорочене найменування українською мовою – Дендропарк «Олександрія» НАН України.

Повне найменування англійською мовою – The «Оlexandria» State Dendrological Park of the NAS of Ukraine.

Скорочене найменування англійською мовою – The Dendrological Park «Оlexandria» of the NAS of Ukraine.

 

 2. Основні завдання дендропарку «Олександрія» НАН України 

 

2.1. Основними завданнями дендропарку «Олександрія» НАН України є:

2.1.1. Проведення наукових досліджень за основними напрямами наукової діяльності:

– збереження природного фіторізноманіття та інтродукція рослин в умовах Лісостепу України;

– відновлення та реконструкція історичних паркових комплексів.

2.1.2. Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень з актуальних напрямів науки з метою одержання нових наукових знань з інтродукції рослин, розробки біологічних засад паркобудівництва, відновлення та реконструкції історичних паркових ландшафтів та їх використання для практичних цілей, збереження, відновлення та подальший розвиток дендропарку «Олександрія» НАН України.

2.1.3. Надання науково-технічних послуг.

2.1.4. Проведення наукової експертизи.

2.1.5. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру, докторантуру.

2.1.6. Забезпечення високої якості наукових досліджень, систематичне накопичення і узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу та соціальний захист працівників.

2.1.7. Збереження і розвиток наукової інфраструктури.

2.1.8. Інформування широкої громадськості про результати своєї діяльності.

2.2. Дендропарк «Олександрія» НАН України відповідно до основних завдань:

2.2.1. Розробляє за широкою участю наукового колективу основні наукові напрями діяльності дендропарку «Олександрія» НАН України і подає їх на затвердження Президії НАН України. Під час визначення наукової тематики враховуються рішення Загальних зборів, Президії, Відділення загальної біології НАН України.

2.2.2. Організує та проводить науково-дослідні, пошукові та проектно-пошукові роботи відповідно до затверджених основних наукових напрямів діяльності та поточних (щорічних) планів наукових досліджень і розробок.

2.2.3. Вивчає, аналізує та узагальнює досягнення світової науки за відповідним напрямом і визначає можливості їх використання в усіх сферах суспільного життя, бере участь у розробці й реалізації міжнародних програм і проектів.

2.2.4. Розробляє прогнози та проводить наукову експертизу з інтродукції рослин, розробки біологічних засад паркобудівництва, відновлення та реконструкції історичних паркових ландшафтів, екології та захисту рослин.

2.2.5. За дорученням НАН України або з власної ініціативи розробляє прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції, рекомендації з певних питань розвитку держави та суспільства, здійснює наукову  експертизу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в установленому законодавством порядку.

2.2.6. Бере участь у конкурсах наукових проектів,  конкурсах на отримання грантів, у тому числі міжнародних конкурсах, за результатами конкурсів забезпечує виконання відповідних робіт і заходів.

2.2.7. Проводить конференції, наради, симпозіуми, виставки, наукові школи, в тому числі міжнародні.

2.2.8. Здійснює видавничу діяльність наукового, освітнього та просвітницького характеру, виступає в установленому порядку засновником друкованих засобів масової інформації, наукових видавництв, наукових журналів та наукових видань.

2.2.9. Має власний офіційний веб-сайт, забезпечує розміщення на ньому інформації про основні наукові напрями, структуру та результати діяльності дендропарку «Олександрія» НАН України, здійснює регулярне оновлення зазначеної інформації, а також сприяє висвітленню в засобах масової інформації та соціальних мережах вагомих досягнень і важливих подій в житті дендропарку «Олександрія» НАН України та інших наукових матеріалів, що становлять суспільний інтерес.

2.2.10. Проводить конкурси на заміщення вакантних посад наукових працівників  дендропарку «Олександрія»  НАН України .

2.2.11. Розміщує відповідно до договору, укладеного з іншою науковою установою НАН України, структурні підрозділи (лабораторії), що провадять наукову і науково-технічну діяльність, на базі дендропарку «Олександрія» НАН України.

2.2.12. Розпоряджається своїми фінансовими коштами, забезпечуючи максимальну економію у витрачанні коштів і цільове їх використання.

2.2.13. Веде бухгалтерський облік, оперативний та статистичний облік, складає звітність за затвердженими формами та подає її в установлені строки у відповідні організації.

2.2.14. Створює умови для високопродуктивної праці своїх працівників, забезпечує додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки і трудової дисципліни.

2.2.15. Здійснює всі необхідні заходи щодо охорони навколишнього середовища.

2.2.16. Розробляє структуру і штатний розпис у межах наявних коштів і затверджує його в установленому в НАН України порядку.

2.2.17. Укладає угоди і договори про наукове співробітництво з організаціями і юридичними особами, в тому числі іноземними й міжнародними, бере участь у виконанні міжнародних наукових та науково-технічних програм і проектів в порядку, встановленому законодавством.

2.2.18. Бере участь у діяльності наукових товариств, асоціацій, спілок і союзів, в тому числі іноземних та міжнародних, на правах їх членів, веде інші форми спільної діяльності відповідно до законодавства України.

За погодженням з НАН України може входити до об’єднань юридичних осіб з метою виконання своїх статутних завдань із збереженням статусу юридичної особи та фінансової самостійності.

2.2.19. Виступає засновником та співзасновником господарських товариств та бере участь у формуванні статутного капіталу таких господарських товариств виключно шляхом внесення до нього майнових прав інтелектуальної власності, виключні майнові права на які зберігаються за дендропарком «Олександрія» НАН України.

2.2.20. Веде будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт своїх основних фондів, об’єктів наукового, житлового та іншого соціального призначення.

2.2.21. Надає платні послуги за переліком, визначеним законодавством для бюджетних наукових установ та бюджетних установ природно-заповідного фонду, та відповідно до статуту дендропарку «Олександрія» НАН України та проводить господарську діяльність, що не суперечить законодавству.

2.2.22. Здійснює обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

2.2.23. Преміює працівників дендропарку «Олександрія» НАН України відповідно до положення дендропарку «Олександрія» НАН України про преміювання, здійснює інші види стимулювання працівників.

2.3. Дендропарк «Олександрія» НАН України має право на укладення договорів оренди майна, у тому числі нерухомого, що обліковується на його балансі, а також договорів продажу майна в порядку, встановленому в НАН України.

2.4. Дендропарк «Олександрія» НАН України згідно з основними науковими напрямами здійснює:

•  збереження, відновлення та подальший розвиток дендропарку«Олександрія» НАН України;

•  збагачення флори парку новими видами, формами та сортами рослин шляхом інтродукції;

•  планове виконання науково-дослідних робіт з розробки ландшафтних і екологічних основ відновлення та оптимізації насаджень дендропарку;

•  створення тематичних експозицій деревних, трав’янистих лікарських та інших рослин;

•  проведення обміну насіння з ботанічними установами України та зарубіжних країн;

•  впровадження перспективних деревних та чагарникових інтродуцентів в озеленення населених пунктів Правобережного Лісостепу України;

• впровадження нових сортів плодових дерев та кущів в практику садівництва серед населення та сільськогосподарських підприємств регіону.

2.5. Дендропарк «Олександрія» НАН України встановлює згідно з чинним законодавством ціни і тарифи на окремі види робіт та послуг, ціни на саджанці та іншу продукцію, які не підлягають затвердженню органами вищого рівня.

2.6. Дендропарк «Олександрія» НАН України має право встановлювати плату за відвідування його території, в’їзд на його територію транспортних засобів, проводити платні екскурсії по науково-просвітницькому центру (музею) та по території, та надавати інші платні послуги для відвідувачів.

2.7. Усі види діяльності, які згідно із законодавством потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються дендропарком «Олександрія» НАН України лише після їх отримання.

 

3. Структура дендропарку «Олександрія» НАН України

 

3.1. Структуру дендропарку «Олександрія» НАН України розробляє дирекція, її розглядає науково-технічна рада та затверджує Відділення загальної біології НАН України.

Основною структурною одиницею дендропарку «Олександрія» НАН України є науковий підрозділ, основним завданням якого є провадження наукової та науково-технічної діяльності. У штаті такого підрозділу посади наукових працівників становлять не менше як 50 відсотків.

У структурі дендропарку «Олександрія» НАН України є відділ, лабораторія, розсадник, науково-технічна бібліотека, науково-просвітницький центр.

Структурними підрозділами дендропарку «Олександрія» НАН України є також управлінські й науково-допоміжні підрозділи і служби.

3.2. Дендропарк «Олександрія» НАН України може створювати філії і наукові відділення на правах структурного підрозділу дендропарку «Олександрія» НАН України, а також інші структурні підрозділи без прав юридичної особи, що діють за положеннями, затвердженими наказом директора після погодження з науково-технічною радою дендропарку «Олександрія»  НАН України.

3.3. Для безпосереднього впровадження у виробництво та практичного використання на підприємствах і в установах науково-технічного результату (результатів) при дендропарку «Олександрія» НАН України можуть діяти підприємства та організації з правами юридичної особи, які створюються за рішенням Президії НАН України і діють на підставі статуту, який затверджується та реєструється у встановленому в НАН України порядку.

 

 4. Управління дендропарком «Олександрія» НАН України 

 

4.1 Управління дендропарком «Олександрія» НАН України здійснюється на основі і в порядку, встановленому Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Статутом НАН України, Основними принципами організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України  та цим Статутом.

4.2. Дендропарк «Олександрія» НАН України очолює директор, який обирається, призначається та звільняється з посади й діє відповідно до законодавства та статуту дендропарку «Олександрія»  НАН України.

4.3. Директор дендропарку «Олександрія» НАН України обирається шляхом таємного голосування на зборах колективу наукових працівників дендропарку «Олександрія» НАН України на строк п’ять років з правом бути переобраним і призначається на посаду Президією НАН України.

Одна і та сама особа не може бути директором дендропарку «Олександрія»  НАН України більш як два строки.

4.4. Кандидат на посаду директора дендропарку «Олександрія» НАН України має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або кандидата наук (доктора філософії) і стаж роботи на посадах наукових працівників  не менше 10 років. Президія НАН України або Відділення загальної біології  НАН України можуть установити додаткові кваліфікаційні та інші вимоги до кандидата на посаду директора дендропарку «Олександрія» НАН України, що випливають із специфіки його діяльності.

Не може бути обрана, призначена на посаду директора (у тому числі виконувачем обов’язків директора) дендропарку «Олександрія» НАН України особа, яка:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;

3) згідно з вироком суду позбавлена права обіймати відповідні посади;

4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;

5) піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення – протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили.

4.5. Конкурс на заміщення посади директора дендропарку «Олександрія» НАН України оголошується Президією НАН України  не пізніше, ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка обіймає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень директора дендропарку «Олександрія»  НАН України конкурс оголошується протягом тижня від дня утворення вакансії.

Науково-технічна рада та колективи наукових підрозділів дендропарку «Олександрія» НАН України, серед інших визначених Статутом НАН України органів і осіб, мають право висунення кандидатів на заміщення посади директора дендропарку «Олександрія» НАН України. Пропозиції щодо претендентів на посаду директора дендропарку «Олександрія» НАН України приймаються Відділенням загальної біології НАН України протягом двох місяців від дня оголошення конкурсу на посаду директора дендропарку «Олександрія»  НАН України. Кандидатури претендентів, які відповідають встановленим вимогам, вносяться на розгляд зборів колективу наукових працівників дендропарку «Олександрія» НАН України протягом 20 календарних днів від дня закінчення строку подання документів на заміщення вакантної посади.

4.6. Претенденти на посаду директора дендропарку «Олександрія» НАН України розглядаються на зборах колективу наукових працівників дендропарку «Олександрія» НАН України. Кожен член зборів колективу наукових працівників може голосувати лише за одну кандидатуру або не підтримувати жодної з кандидатур.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників дендропарку «Олександрія» НАН України.

4.7. Рішення зборів колективу наукових працівників дендропарку «Олександрія» НАН України про обрання директора дендропарку «Олександрія» НАН України розглядаються загальними зборами Відділення загальної біології НАН України, які рекомендують Президії НАН України:

•  призначити на посаду директора дендропарку «Олександрія» НАН України кандидатуру, яка набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників дендропарку «Олександрія» НАН України;

•  призначити на посаду директора дендропарку «Олександрія» НАН України кандидатуру, яка набрала більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників дендропарку «Олександрія» НАН України, або за наявності вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків директора дендропарку «Олександрія» НАН України на строк не більше шести місяців.

4.8. Якщо жоден із претендентів на посаду директора дендропарку «Олександрія» НАН України не набрав у першому турі більше 50 відсотків голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників дендропарку «Олександрія» НАН України, проводиться другий тур голосування.

До участі у другому турі допускаються два кандидати, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо на зборах колективу наукових працівників були присутні більше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників дендропарку «Олександрія» НАН України.

Рішення зборів колективу наукових працівників дендропарку «Олександрія» НАН України про обрання у другому турі директора дендропарку «Олександрія» НАН України розглядаються загальними зборами Відділення загальної біології НАН України, які рекомендують Президії НАН України:

•  призначити на посаду директора дендропарку «Олександрія» НАН України кандидатуру, яка у другому турі набрала більше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників дендропарку «Олександрія» НАН України;

•  призначити на посаду директора дендропарку «Олександрія» НАН України кандидатуру, яка у другому турі набрала більше 50 відсотків, але менше двох третин голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників дендропарку «Олександрія» НАН України, або за наявності вмотивованих заперечень оголосити новий конкурс, призначивши виконувача обов’язків директора дендропарку «Олександрія» НАН України на строк не більше шести місяців.

4.9. Директор дендропарку «Олександрія» НАН України призначається на посаду Президією НАН України за рекомендацією загальних зборів Відділення загальної біології НАН України.

За наявності вмотивованих заперечень з боку загальних зборів Відділення загальної біології НАН України Президією НАН України оголошується новий конкурс та призначається виконувач обов’язків директора дендропарку «Олександрія» НАН України на строк не більше шести місяців.

4.10. Контракт з обраним директором дендропарку «Олександрія» НАН України укладається Національною академією наук України в установленому порядку протягом одного місяця від дня обрання на строк, визначений цим Статутом.

4.11. Оплата праці директора дендропарку «Олександрія» НАН України визначається в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, як директору науково-дослідної установи.

4.12. Директор дендропарку «Олександрія» НАН України може бути звільнений з посади Президією НАН України з підстав, визначених законодавством про працю, а також через порушення умов контракту. Директор дендропарку «Олександрія» НАН України також може бути звільнений з посади у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання зборами колективу наукових працівників установи. Підстави для відкликання директора дендропарку «Олександрія» НАН України визначаються законодавством про працю.

Подання про відкликання директора дендропарку «Олександрія» НАН України може бути внесено на розгляд зборів колективу наукових працівників  установи не менше, ніж половиною статутного складу науково-технічної  ради дендропарку «Олександрія» НАН України.

4.13. Директор дендропарку «Олександрія» НАН України у межах наданих йому повноважень організує діяльність дендропарку «Олександрія» НАН України.

4.14. Директор дендропарку «Олександрія» НАН України відповідає перед НАН України за виконання обов’язків, передбачених законодавством, цим Статутом, а також контрактом.

4.15. Директор дендропарку «Олександрія» НАН України має право:

1) розпоряджатися майном та коштами у межах та у спосіб, що передбачені контрактом, цим Статутом та законодавством;

2) представляти дендропарк «Олександрія» НАН України в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах незалежно від форми власності без окремого на те доручення, видавати довіреності;

3) відкривати від імені дендропарку «Олександрія» НАН України рахунки в банках та в органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів у порядку, встановленому законодавством;

4) укладати від імені дендропарку «Олександрія» НАН України договори відповідно до законодавства;

5) приймати на роботу та звільняти з роботи працівників дендропарку «Олександрія» НАН України, визначати їх посадові обов’язки, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення;

6) преміювати працівників відповідно до положення дендропарку «Олександрія» НАН України про преміювання та здійснювати інші види стимулювання праці працівників дендропарку «Олександрія»  НАН України;

7) перевіряти якість роботи працівників дендропарку «Олександрія» НАН України та діяльність, спрямовану на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової, науково-технічної діяльності;

8) призначати відповідну частину складу науково-технічної ради  дендропарку «Олександрія» НАН України;

9) делегувати відповідно до цього Статуту частину своїх повноважень своїм заступникам та керівникам структурних підрозділів дендропарку «Олександрія» НАН України;

10) видавати у межах своїх повноважень накази та розпорядження;

11) вирішувати питання фінансово-господарської діяльності дендропарку «Олександрія» НАН України.

4.16. Директор дендропарку «Олександрія» НАН України зобов’язаний забезпечувати:

1) провадження дендропарком «Олександрія» НАН України діяльності відповідно до статутних завдань;

2) високоефективну наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність дендропарку «Олександрія» НАН України, в тому числі впровадження результатів його наукових досліджень, міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво;

3) підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації в аспірантурі та докторантурі;

4) підготовку та перепідготовку, підвищення кваліфікації працівників дендропарку «Олександрія»  НАН України;

5) виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань  дендропарком «Олександрія» НАН України;

6) дотримання дендропарком «Олександрія» НАН України ліцензійних умов та умов акредитації освітньо-наукової програми;

7) одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів;

8) захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів державного бюджету;

9) застосування нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки кадрів вищої кваліфікації;

10) стабільне фінансово-економічне становище  дендропарку «Олександрія» НАН України та ефективне використання майна, закріпленого за дендропарком «Олександрія»  НАН України, дотримання вимог законодавства під час надання в користування іншим особам зазначеного майна;

11) подання НАН України в установленому порядку звітності про використання майна, закріпленого за дендропарком «Олександрія»  НАН України, зокрема майна, наданого у користування іншим особам;

12) дотримання умов статуту дендропарку «Олександрія» НАН України та колективного договору;

13) захист інформації відповідно до законодавства;

14) дотримання дендропарком «Олександрія» НАН України вимог законодавства, забезпечення виконання в установлені строки вимог контролюючих органів у сфері господарської діяльності, а також вимог НАН України;

15) вжиття заходів до вдосконалення управління  дендропарком «Олександрія» НАН України, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни;

16) створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, дотримання прав працівників відповідно до законодавства про працю;

17) своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними особами;

18) цільове та ефективне використання коштів державного бюджету;

19) своєчасне та у повному обсязі виконання  дендропарком «Олександрія» НАН України зобов’язань перед державним бюджетом та державними соціальними фондами;

20) виконання кошторису доходів і видатків дендропарку «Олександрія» НАН України, недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги;

21) ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової, бюджетної та іншої звітності згідно з чинним законодавством;

22) вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам корупційних правопорушень у дендропарку «Олександрія» НАН України;

23) інформування широкої громадськості про діяльність дендропарку «Олександрія» НАН України.

4.17. Директор дендропарку «Олександрія» НАН України вирішує інші питання, що згідно із законодавством, цим Статутом і контрактом належать до його компетенції.

4.18. Директор дендропарку «Олександрія» НАН України щороку звітує перед колективом наукових працівників дендропарку «Олександрія» НАН України про свою діяльність.

4.19. Науково-технічна рада дендропарку «Олександрія» НАН України є колегіальним органом управління науковою і науково- технічною діяльністю дендропарку «Олександрія» НАН України, який виконує консультативно-дорадчі функції.

4.20. Кількісний склад членів науково-технічної ради дендропарку «Олександрія» НАН України становить 17 осіб. Не менш як три чверті складу науково-технічної ради обираються таємним голосуванням зборів наукових працівників, а решта членів призначаються наказом директора дендропарку «Олександрія» НАН України.

Структура та персональний склад науково-технічної ради дендропарку «Олександрія» НАН України затверджуються Бюро Відділення загальної біології НАН України на термін повноважень директора. Часткові зміни у складі науково-технічної ради дендропарку «Олександрія» НАН України затверджуються Бюро Відділення загальної біології НАН України за поданням директора дендропарку «Олександрія» НАН України.

Директор дендропарку «Олександрія» НАН України, його заступник з наукової роботи і вчений секретар дендропарку «Олександрія» НАН України є членами науково-технічної ради дендропарку «Олександрія» НАН України за посадою.

Голова, його заступники та вчений секретар науково-технічної ради дендропарку «Олександрія» НАН України обираються таємним голосуванням з числа її членів.

До науково-технічної ради можуть бути обрані (або запрошені та призначені наказом директора дендропарку «Олександрія» НАН України) провідні вчені і спеціалісти, які не працюють у дендропарку «Олександрія» НАН України.

До складу науково-технічної ради дендропарку «Олександрія» НАН України також входять голова ради молодих вчених або іншого об’єднання молодих учених (представник молодих учених) дендропарку «Олександрія» НАН України та керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) дендропарку «Олександрія» НАН України.

4.21. До виключної компетенції науково-технічної ради дендропарку «Олександрія» НАН України належать питання щодо:

1) визначення стратегії розвитку дендропарку «Олександрія»  НАН України та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності;

2) проведення наукової і науково-технічної оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;

3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок;

4) удосконалення та розвитку структури дендропарку «Олександрія»  НАН України;

5) затвердження тем дисертацій здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівні вищої освіти і призначення наукових керівників (консультантів);

6) затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів;

7) затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;

8) висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;

9) присвоєння працівникам дендропарку «Олександрія» НАН України вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;

10) затвердження річних звітів про діяльність дендропарку «Олександрія» НАН України та розгляд кошторису дендропарку «Олександрія» НАН України;

11) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;

12) погодження переліку професій і посад дендропарку «Олександрія» НАН України, на яких може застосовуватися гнучкий режим робочого часу та дистанційний режим праці.

4.22. Науково-технічна рада дендропарку «Олександрія» НАН України обговорює основні наукові напрями діяльності дендропарку «Олександрія» НАН України і рекомендує їх до розгляду Відділенню загальної біології НАН України та затвердження Президією НАН України.

4.23. Науково-технічна рада дендропарку «Олександрія» НАН України має право приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше як половина її облікового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій і медалей та інших питань, де обов’язкова присутність двох третин складу науково-технічної  ради.

Рішення науково-технічної ради дендропарку «Олександрія» НАН України вважаються прийнятими, якщо за них голосувало понад 50% присутніх членів науково-технічної ради. Рішення приймаються відкритим або таємним (за рішенням науково-технічної ради) голосуванням, якщо інше не визначено цим Статутом.

4.24. Усі громадяни, які беруть участь у діяльності дендропарку «Олександрія» НАН України на основі трудового договору, утворюють трудовий колектив дендропарку «Олександрія» НАН України.

Основною організаційною формою здійснення трудовим колективом своїх повноважень є загальні збори  трудового колективу.

Загальні збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо в них бере участь більш як половина загальної кількості членів колективу.

Рішення загальних зборів  трудового колективу приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів членів колективу, присутніх на зборах.

4.25. Виробничі, трудові і соціальні відносини трудового колективу з дендропарком «Олександрія» НАН України регулюються колективним договором, який укладається директором з профспілковою організацією дендропарку «Олександрія» НАН України відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди».

4.26. До повноважень трудового колективу дендропарку «Олександрія» НАН України належить:

•  делегування наукових працівників для участі у сесіях загальних зборів НАН України з правом ухвального голосу (крім питань, пов’язаних з виборами дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів та іноземних членів НАН України);

•  обговорення та схвалення колективного договору;

•  розгляд питань соціального розвитку, зокрема поліпшення умов праці, життя та здоров’я, медичного страхування працівників дендропарку «Олександрія» НАН України та їх сімей;

•  затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

•  застосування громадських стягнень;

•  порушення питань про притягнення порушників трудової дисципліни в установленому законом порядку до відповідальності.

Питання, які входять до компетенції трудового колективу дендропарку «Олександрія» НАН України, вирішуються трудовим колективом за участю директора дендропарку «Олександрія» НАН України, якщо інше не передбачено законодавством.

4.27. Всі наукові працівники, які перебувають у трудових відносинах з дендропарком «Олександрія» НАН України, утворюють колектив наукових працівників дендропарку «Олександрія» НАН України.

Збори колективу наукових працівників дендропарку «Олександрія» НАН України вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше двох третин фактичної чисельності штатних наукових працівників  установи.

4.28. Збори колективу наукових працівників дендропарку «Олександрія» НАН приймають рішення:

•  про обрання директора дендропарку «Олександрія» НАН України;

•  про відкликання директора дендропарку «Олександрія» НАН України;

•  про делегування представників (кандидатів наук, докторів філософії, докторів наук) наукового колективу дендропарку «Олександрія» НАН України для участі у сесії загальних зборів Відділення загальної біології НАН України з правом ухвального голосу при обранні академіка-секретаря Відділення загальної біології НАН України.

4.29. Рішення зборів колективу наукових працівників дендропарку «Олександрія» НАН України приймається двома третинами голосів наукових працівників, присутніх на зборах колективу наукових працівників дендропарку «Олександрія» НАН України.

4.30. Заступник директора з наукової роботи і вчений секретар дендропарку «Олександрія» НАН України призначаються його директором за погодженням з науково-технічною радою дендропарку «Олександрія» НАН України та Відділенням загальної біології НАН України і затверджуються Президією НАН України на строк повноважень директора дендропарку «Олександрія» НАН України.

Заступник директора дендропарку «Олександрія» НАН України із загальних питань або з адміністративно-господарської роботи призначається директором дендропарку «Олександрія» НАН України за погодженням з Відділенням загальної біології НАН України та затверджується Бюро Президії НАН України на строк повноважень директора дендропарку «Олександрія» НАН України.

4.31. Керівники відокремлених наукових підрозділів без прав юридичної особи (відділень, філій, центрів) дендропарку «Олександрія» НАН України, керівники (завідувачі) основних наукових підрозділів (відділів) обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором дендропарку «Олександрія» НАН України за погодженням з Президією НАН України на строк не більше 5 років з правом переобрання ще на один строк.

4.32. Заступники керівників відокремлених або основних наукових підрозділів (відділів), керівники (завідувачі) лабораторій, секторів у складі відділів, головні та провідні наукові співробітники обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором дендропарку «Олександрія» НАН України за погодженням з Бюро Відділення загальної біології  НАН України, а головні наукові співробітники – за погодженням з Президією НАН України.

Старші наукові співробітники, наукові співробітники, молодші наукові співробітники, головні та провідні професіонали та їх заступники з основного напряму діяльності дендропарку «Олександрія» НАН України, головні та провідні професіонали наукового підрозділу обираються на конкурсних засадах і призначаються на посаду директором дендропарку «Олександрія» НАН України.

4.33. Трудові договори з науковими працівниками, зазначеними у пункті 4.32, можуть укладатися як на невизначений строк, так і на строк, визначений угодою сторін, але не більше, ніж на п’ять років, що зазначається в умовах конкурсу.

Обрані за конкурсом наукові працівники, з якими укладено трудовий договір на невизначений строк, підлягають періодичній атестації в порядку, встановленому законодавством.

Посади наукових працівників, з якими укладено трудовий договір на визначений строк, після його закінчення вважаються вакантними і для їх заміщення може бути проведено новий конкурс в установленому порядку.

4.34. Дендропарк «Олександрія» НАН України може мати почесного директора.

Почесним директором дендропарку «Олександрія» НАН України Президією НАН України може бути призначений провідний вчений після досягнення 65-річного віку та звільнення з посади директора дендропарку «Олександрія» НАН України, який тривалий час очолював дендропарк «Олександрія» НАН України, зробив визначний внесок у науку, організацію наукових досліджень та розвиток дендропарку «Олександрія» НАН України і під керівництвом якого дендропарк «Олександрія» НАН України посів провідне місце у відповідній галузі науки та досяг значних успіхів у реалізації результатів досліджень і підготовці наукових кадрів.

 

5. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення

діяльності дендропарку «Олександрія» НАН України 

 

5.1. Фінансове забезпечення діяльності дендропарку «Олександрія» НАН України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, що складається з загального та спеціального (власні надходження) фондів державного бюджету, та його майнового комплексу.

5.2. Фінансування основної діяльності дендропарку «Олександрія» НАН України здійснюється у межах видатків, передбачених у кошторисах на зазначені цілі.

Фінансування робіт за окремими науковими і науково-технічними програмами та проектами НАН України, виконавцями яких є дендропарк «Олександрія» НАН України, а також надання йому грантів НАН України здійснюється відповідно до затвердженого в НАН України порядку.

5.3. Власні надходження дендропарку «Олександрія» НАН України отримуються додатково до коштів загального фонду державного бюджету і відповідно до законодавства включаються до спеціального фонду.

Власні надходження складаються із коштів, отриманих в установленому порядку як плата за надання послуг дендропарком «Олександрія»  НАН України згідно з його основною діяльністю, від додаткової (господарської) діяльності, від плати за надання майна в оренду, від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна).

До складу власних надходжень  дендропарку «Олександрія» НАН України відносяться також гранти, дарунки, благодійні внески та кошти, що він отримує від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ на виконання цільових програм та заходів.

Власні надходження дендропарку «Олександрія» НАН України спрямовуються на виконання статутних завдань та використовуються згідно з законодавством.

5.4. Дендропарк «Олександрія» НАН України самостійно розпоряджається доходами та іншими надходженнями, одержаними від надання дозволених законодавством платних послуг. Такі кошти не можуть бути вилучені в дохід держави.

5.5. Дендропарк «Олександрія» НАН України використовує доходи виключно для фінансування видатків на своє утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом.

Дендропарку «Олександрія» НАН України як неприбутковій організації забороняється розподіляти отримані доходи або їх частину серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

5.6. Дендропарк «Олександрія» НАН України за рішенням його науково-технічної ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, може зараховувати власні надходження, отримані від плати за послуги, що надаються ним згідно з основною діяльністю, благодійну допомогу, гранти (включаючи кошти, що надходять від вітчизняних та іноземних замовників для реалізації наукових, науково-технічних та інноваційних проектів), на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або на рахунки, відкриті в установах банків державного сектору.

Зазначені доходи включаються до кошторису дендропарку «Олександрія» НАН України і можуть використовуватися на оплату витрат, пов’язаних із здійсненням та популяризацією наукової діяльності, оплату праці, придбання майна і його обслуговування, капітальне будівництво та ремонт приміщень тощо у межах статутної діяльності дендропарку «Олександрія» НАН України.

  5.7. Складовими матеріально-технічної бази дендропарку «Олександрія» НАН України є будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші матеріальні цінності, нематеріальні активи.

Майно, що становить матеріально-технічну базу дендропарку «Олександрія» НАН України, закріплюється за ним на основі права оперативного управління.

5.8. Дендропарк «Олександрія» НАН України має право використовувати належне йому майно для участі у цивільних відносинах, у тому числі для ведення фінансово-господарської діяльності, будівництва об’єктів наукового та соціального призначення відповідно до цілей  його  утворення та в межах цивільної правоздатності.

5.9. На нерухоме майно дендропарку «Олександрія» НАН України не може бути звернено стягнення за претензіями кредиторів.

5.10. Відчуження нерухомого майна НАН України, закріпленого за дендропарком «Олександрія»  НАН України, здійснюється з дозволу Президії НАН України в порядку, визначеному законодавством.

5.11. Продаж основних засобів дендропарку «Олександрія» НАН України здійснюється лише на конкурсних засадах.

5.12. Безоплатна передача майна, яке знаходиться на балансі дендропарку «Олександрія» НАН України, на баланс іншої наукової установи НАН України здійснюється без оподаткування, якщо підставою для такої передачі є рішення Президії НАН України.

5.13. Земельна ділянка передається дендропарку «Олександрія» НАН України у постійне користування у порядку, передбаченому Земельним кодексом України, і не може бути вилучена (припинено право постійного користування земельною ділянкою) за рішенням органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування без згоди Президії НАН України.

Землекористування здійснюється дендропарком «Олександрія» НАН України відповідно до земельного законодавства.

Передача в оренду дендропарком «Олександрія» НАН України закріплених за ним на основі права оперативного управління об’єктів власності, а також земельних ділянок здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства України за рішенням Президії НАН України та в порядку, встановленому в НАН України.

 

 6. Припинення діяльності дендропарку «Олександрія» НАН України

 

6.1. Припинення діяльності дендропарку «Олександрія» НАН України здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації за рішенням Президії НАН України за поданням Бюро Відділення загальної біології НАН України, до складу якого він входить, або одного із віце-президентів НАН України згідно з розподілом обов’язків, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду.

6.2. Ліквідація дендропарку «Олександрія» НАН України здійснюється комісією, призначеною рішенням Президії НАН України, а в разі припинення її діяльності за рішенням суду – комісією, утвореною відповідно до рішення суду.

6.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління дендропарком «Олександрія» НАН України. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс дендропарку «Олександрія» НАН України, подає його на затвердження до НАН України. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами визначаються законом.

6.4. Працівникам дендропарку «Олександрія» НАН України, які звільняються у зв’язку з його реорганізацією чи ліквідацією, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю.

6.5. У разі припинення діяльності дендропарку «Олександрія» НАН України його активи передаються за рішенням Президії НАН України одній або кільком неприбутковим науковим установам НАН України або зараховуються до доходу бюджету.

6.6. Дендропарк «Олександрія» НАН України вважається таким, що припинив свою діяльність, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію його  припинення.